14.10.2021 | Προμήθειες

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου


ΑΔΑ: Ψ1ΥΧΟΡ9Υ-8ΤΣ

Α.Π.:KY/2021/811

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων  για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ (ΤΜΗΜΑ 2 – ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ 3 – ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).

Εκτιμώμενη συμβατική αξία 15.015,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (18.618,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Ο ετήσιος ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανά ομάδα αναλύεται ως ακολούθως:

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ ΛΙΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24%

1. ΤΜΗΜΑ 2- ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.000 6.160,00 7.638,40
2. ΤΜΗΜΑ3 – ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.500 8.855,00 10.980,20
ΣΥΝΟΛΑ 19.500 15.015,00 18.618,60

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, που ως τέτοια θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού επί του συνόλου της προμήθειας ανά ομάδα.

 Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες)  όσο και για κάθε μια από τις ομάδες ξεχωριστά. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα και όχι μέρος αυτής.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 12 μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της  ή έως εξαντλήσεως των ποσών του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

ΚΑΕ: 6408000000, CPV: 09135100-5

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : ΑΔΑ: 6ΝΕ7ΟΡ9Υ-2ΞΒ , ΑΔΑΜ : 21REQ009042352

Απόφαση Ανάληψης πολυετούς έγκρισης : ΑΔΑ: ΨΛΖΑΟΡ9Υ-ΞΦ9, ΑΔΑΜ : 21REQ009042669

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS περιοχών εκτέλεσης της σύμβασης: EL 515, EL 543

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο  2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας  χωρίς τον Φ.Π.Α ανά ομάδα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 5/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με τον κο Παπαϊωάννου Γιώργο  (εσωτ. 230),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ: