28.09.2020 | Προμήθειες

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης για όλα τα προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και συγκεκριμένα για τις ομάδες που δεν κατακυρώθηκαν στην προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία ως εξής :

 

Α/Α ΝΟΜΟΙ ΛΙΤΡΑ

ΚΑΤ’ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24%

1. ΟΜΑΔΑ 2- ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 32.000 29.760,00 36.902,40
2. ΟΜΑΔΑ 3- ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.000 11.160,00 13.838,40
3. ΟΜΑΔΑ 5-ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.000 2.790,00 3.459,60
4. ΟΜΑΔΑ 6 – ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.500 1.395,00 1.729,80
5. ΟΜΑΔΑ 7 – ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.600 8.928,00 11.070,72
6. ΟΜΑΔΑ 8 – ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 1.500 1.395,00 1.729,80
7. ΟΜΑΔΑ 10 – ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 2.000 1.860,00 2.306,40
ΣΥΝΟΛΑ 61.600 57.288,00 71.037,12

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, που ως τέτοια θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού ανά ομάδα.

Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 57.288,00 ευρώ  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , (71.037,12€ συμπεριλαμβανομένων  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλες τις παραπάνω ομάδες  όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί Προγράμματα / Μονάδες («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένες ομάδες / ομάδα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά ομάδα.

Προσφορά που θα υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

ΚΑΕ: 6408000000     CPV:   09135100-5

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης :  ΑΔΑ: ΑΔΑ:Ω0ΣΔΟΡ9Υ-ΠΟΦ.

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS περιοχών εκτέλεσης της σύμβασης: EL612, EL515, EL641, EL611, EL543, EL541, EL632

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο  2% του ποσού της προυπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α ανά ομάδα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  14/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 20/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κα. Παπακωνσταντίνου Ξανθή  (εσωτ. 226),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ