Επαναληπτική πρόσκληση για προμήθεια μηχανισμών επίπλων και κουφωμάτων


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2019/27.

Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια  Μηχανισμών επίπλων και κουφωμάτων» για το Ξυλουργείο για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄), και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).