09.10.2014 | Προμήθειες

Επαναληπτική έρευνα αγοράς για την προμήθεια επίπλων


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: «Ν. 1729/87 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 Ν. 4139/2013, Π.Δ. 148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007, Ν. 3580/2007
2. Την Απόφαση του Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ ΑΠ.: 1535/19.5.14 που αφορά στην έγκριση προμήθειας επίπλων και εξοπλισμού για τη Μονάδα Συμβουλευτικής και Έγκαιρης Παρέμβασης στη Λιβαδειά Βοιωτίας .
3. Την ανάγκη εξοπλισμού για ομαλή λειτουργία της Μονάδας

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια επίπλων για τη Μονάδα Συμβουλευτικής και Έγκαιρης Παρέμβασης στη Λιβαδειά Βοιωτίας προϋπολογισμού 8.170€» (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Αναδόχου).

Δείτε την προκήρυξη