29.04.2015 | Προμήθειες

Επαναληπτική έρευνα αγοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα οδοντιατρεία του ΚΕΘΕΑ


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις: «Ν. 1729/87 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 Ν. 4139/2013, Π.Δ. 148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ.  60/2007, Ν. 3580/2007,Ν 4281/2014

2.   Την  Απόφαση  του Διευθυντή  του ΚΕΘΕΑ  ΑΠ.: 4028/25.11.2014 που αφορά στην έγκριση αγοράς αναλωσίμων υλικών  για τα οδοντιατρεία του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

3.   Τις επείγουσες ανάγκες του ΚΕΘΕΑ για την προμήθεια αναλωσίμων για τα οδοντιατρεία του ΚΕΘΕΑ  για να μπορέσουν να λειτουργήσουν καθώς και την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας.

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Επαναληπτική έρευνα αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για  τα οδοντιατρεία του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνολικού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.500,00€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ. 

Δείτε τους όρους της προκήρυξης