Εμψυχωτής Κοινότητας: Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων προγράμματος μεικτής μάθησης (blended learning)


Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα τελικά αποτελέσματα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μεικτής μάθησης στο πλαίσιο του προγράμματος Εμψυχωτής Κοινότητας (COMANITY).