Eμψυχωτές Κοινότητας: Η νέα γενιά επαγγελματιών που ασχολούνται με νέους είναι εδώ


Διαβάστε την αναλυτική παρουσίαση του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος COMANITY στο πλαίσιο του Erasmus+, στο οποίο μετέχει το ΚΕΘΕΑ.

Η ανάγκη πίσω από το COMANITY

Οι σοβαρές περικοπές στις υπηρεσίες για νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε μείωση του επιπέδου και της ποιότητας της βοήθειας που τους προσφέρεται. Την ίδια στιγμή η ζήτηση για υποστήριξη των νέων στα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυξάνεται και διαφοροποιείται. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι που μένουν στο περιθώριο των κυρίαρχων κοινωνικών τάσεων έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στο «σύστημα» από ποτέ άλλοτε. Στο πλαίσιο αυτό, το COMANITY, ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+ της ΕΕ, έχει στόχο να εκπαιδεύσει νέους και εθελοντές για έναν καινούργιο ρόλο σε αυτό το πεδίο, αυτόν του εμψυχωτής κοινότητας (Community Animateur).

Τι κάνει ο εμψυχωτής της κοινότητας;

Ο ρόλος του εμψυχωτή κοινότητας είναι να βοηθήσει να γεφυρωθεί το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των νέων που βρίσκονται στο περιθώριο και των καθιερωμένων θεσμών, ενεργώντας ως «κοινωνικός μεσολαβητής». Οι εμψυχωτές κοινότητας προέρχονται από αυτήν και έχουν την εμπιστοσύνη των ομοτίμων τους. Λειτουργούν ως σημείο διαμεσολάβησης μεταξύ των νέων που δεν εμπιστεύονται «το σύστημα» και του ίδιου του συστήματος. Προσπαθούν να δημιουργήσουν σχέσεις ανάμεσα σε αποκομμένους μεταξύ τους φορείς και οργανισμούς, με τη δημιουργία,για παράδειγμα, διατομεακής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεων νέων, τοπικών επιχειρήσεων και φορέων της κοινωνίας. Σχεδιάζουν και οργανώνουν καινοτόμες πρωτοβουλίες εκτός της πεπατημένης, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων που έχουν μείνει εκτός συστήματος. Βασίζονται στους πόρους των νέων και των κοινοτήτων τους για να αναπτύξουν, σε συνεργασία με τους νέους, καινοτομίες που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων στην κοινότητα.

Νέες δεξιότητες για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με νέους

Για να είναι αποτελεσματικός ένας εμψυχωτής κοινότητας, εργαζόμενος ή εθελοντής, χρειάζεται να αποκτήσει νέους τρόπους σκέψης και εργασίας, και νέες δεξιότητες. Με αυτόν τον στόχο το COMANITY δημιούργησε το Πλαίσιο Δεξιοτήτων για Εμψυχωτές Κοινότητας. Εκεί αναλύεται ένα σύνολο δεξιοτήτων για τους εμψυχωτές κοινότητας, και περιγράφονται όλες οι ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση του ρόλου τους. Το Πλαίσιο βασίστηκε: σε ερευνητικά δεδομένα που, μεταξύ άλλων, προέκυψαν από επί τόπου δουλειά με νέους ανθρώπους, προκειμένου να καταγραφεί η «πραγματική εμπειρία τους»· στην ανάλυση των αναγκών των εργαζομένων με νέους και των εθελοντών· στην ανασκόπηση καλών πρακτικών στις υπηρεσίες υποστήριξης για «περιθωριοποιημένους» νέους και στην ανασκόπηση των πλαισίων αρμοδιοτήτων που ισχύουν σε σχετικούς τομείς.

Το Πλαίσιο Δεξιοτήτων του εμψυχωτή κοινότητας

Το Πλαίσιο, που παρουσιάζεται παρακάτω, περιλαμβάνει τρεις τομείς δεξιοτήτων, 13 επιμέρους πεδία δεξιοτήτων, 49 συνολικά δεξιότητες .

Τομέας Α: «Ενεργοποίηση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Περιγράφει τις βασικές ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης (ή συναισθηματικές δυνατότητες) που απαιτούνται από τους εμψυχωτές κοινότητας.

Τομέας B:  «Ειδικές ικανότητες για τους εμψυχωτές κοινότητας». Περιλαμβάνει δεξιότητες για όσους εργάζονται με νέους και για εθελοντές, ειδικά προσαρμοσμένες στον ρόλο του εμψυχωτή κοινότητας.

Τομέας Γ: «Ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων». Βασίζεται στο πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων που καταρτίστηκε από το Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σεβίλλη. Περιγράφει τις ικανότητες που απαιτούνται για τους εμψυχωτές κοινότητας αναφορικά με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στην εργασία τους.

Με ποιο τρόπο λειτουργεί το Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Το Πλαίσιο Δεξιοτήτων για Εμψυχωτές Κοινότητας παρέχει έναν «χάρτη» για τους εργαζόμενους, τους εθελοντές και τις οργανώσεις οι οποίοι ασχολούνται με νέους, ώστε να μπορούν να βρουν τον δρόμο τους μέσα στο πολύπλοκο πεδίο που συνθέτουν οι «πραγματικότητες» των νέων. Παρέχει ένα εγχειρίδιο για να προσδιορίσουν ποιες δεξιότητες πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να συνεργαστούν με τους νέους που βρίσκονται «στο περιθώριο» και με ποιο τρόπο μπορούν να τις εφαρμόσουν.

Μέσω του Πλαισίου Δεξιοτήτων συνδέονται με ένα ηλεκτρονικό «εργαλείο αυτοαξιολόγησης» που δημιουργήθηκε από το COMANITY. Το εργαλείο βοηθά αυτούς που εργάζονται με νέους και τους εθελοντές να διερευνήσουν το επίπεδο των ικανοτήτων τους στους τρεις τομείς ικανοτήτων για εμψυχωτές κοινότητας. Το εργαλείο χρησιμοποιεί πολυμέσα για να εξηγήσει όλες τις ικανότητες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο και παρέχει ένα εργαλείο αξιολόγησης σε μορφή κουίζ, για να βοηθήσει τους εργαζόμενους και τους εθελοντές να διαπιστώσουν σε ποιες από τις ικανότητες των εμψυχωτών κοινότητας είναι επαρκείς και σε ποιες θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης με τη σειρά του συνδέεται με το πρόγραμμα κατάρτισης για εμψυχωτές κοινότητας. Το πρόγραμμα κατάρτισης συνδυάζει την αυτό-διαχειριζόμενη μάθηση με μεθόδους συνεργατικής μάθησης (σε ομάδες στο διαδίκτυο και με την ομάδα COMANITY), για να βοηθήσει όσους εργάζονται με νέους και τους εθελοντές να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αξιοποιώντας τις επαγγελματικές τους εμπειρίες, αλλά και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τη μάθηση, να περάσουν στην πράξη και να αξιολογήσουν την πρόοδό τους. Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης είναι πλήρως εναρμονισμένα με το Πλαίσιο Δεξιοτήτων.

Μελλοντικά σχέδια για την αξιοποίηση του Πλαισίου Δεξιοτήτων

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων και το εργαλείο αυτοαξιολόγησης εφαρμόζονται πιλοτικά αυτό το διάστημα σε μικρές ομάδες εργαζομένων με νέους και εθελοντές, ώστε να σταθμιστούν. Μετά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης για εμψυχωτές κοινότητας, στις αρχές του 2019, οι εργαζόμενοι με νέους και οι εθελοντές θα χρησιμοποιήσουν το Πλαίσιο Δεξιοτήτων και το εργαλείο αυτοαξιολόγησης, για να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους και να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Το COMANITY θα συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με το επίπεδο ικανοτήτων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατά την έναρξη και τη λήξη του, ώστε να αξιολογηθεί η συμβολή του Πλαισίου και του προγράμματος κατάρτισης στη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων με νέους και των εθελοντών. Εάν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι θετικά, προς το τέλος του προγράμματος COMANITY σχεδιάζεται να επεκταθεί η εφαρμογή του Πλαισίου Δεξιοτήτων, του εργαλείου αυτοαξιολόγησης και του προγράμματος κατάρτισης σε ευρύτερη ομάδα.

(by Lifelong Learning Platform)