Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών στο ΚΕΘΕΑ 2010-2022


Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΚΕΘΕΑ ελέγχεται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές, η έκθεση των οποίων αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Δείτε τις οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών από το 2010: