Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών στο ΚΕΘΕΑ 2010-2019


Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΚΕΘΕΑ ελέγχεται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές, η έκθεση των οποίων αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Δείτε τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών της τελευταίας δεκαετίας: