Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών σε Θέματα Εξειδικευμένων Θεραπευτικών Προσεγγίσεων για Παρεμβάσεις σε Σωφρονιστικά Καταστήματα και Νόμιμες Εξαρτήσεις


Το «Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών σε Θέματα Εξειδικευμένων Θεραπευτικών Προσεγγίσεων για Παρεμβάσεις σε Σωφρονιστικά Καταστήματα και Νόμιμες Εξαρτήσεις», που εκδόθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Δράση LEONARDO DA VINCI VETPRO, περιλαμβάνει την καταγραφή της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ ελλήνων και ιταλών επαγγελματιών στον τομέα της τοξικοεξάρτησης.

Στελέχη του ΚΕΘΕΑ τοποθετήθηκαν για διάστημα μίας εβδομάδας, σε δομές του Proyecto Hombre της Ισπανίας, ενός οργανισμού διεθνούς εμβέλειας που δραστηριοποιείται στον χώρο της απεξάρτησης των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. Στο διάστημα αυτό είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο και τις δράσεις των δύο οργανισμών και να ανταλλάξουν  εμπειρίες και τεχνογνωσία.

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Δράση LEONARDO DA VINCI VETPRO- Κινητικότητα για Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση- υλοποιήθηκε από το ΚΕΘΕΑ  το χρονικό διάστημα 2012-2013. Το σχέδιο δράσης του ΚΕΘΕΑ με τίτλο «Εκπαίδευση σε εξειδικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για παρεμβάσεις σε Σωφρονιστικά Καταστήματα και Νόμιμες Εξαρτήσεις» LIFE (Αριθμός Σύμβασης: 2012-1-GR1 LEO 03-09649) αφορούσε την διακρατική κινητικότητα επαγγελματιών που προέρχονται από το χώρο των εξαρτήσεων. Αποσκοπούσε στη μεταφορά, βελτίωση και επικαιροποίηση των ικανοτήτων των επαγγελματιών και την ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών στο πεδίο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος και τις νόμιμες εξαρτήσεις (αλκοόλ).

Το εγχειρίδιο μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για συζήτηση και προβληματισμό με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειες τους, μέσα από την υποστήριξη επαγγελματιών σε δραστηριότητες κατάρτισης και συνεχούς εκπαίδευσης.

Κατεβάστε την έκδοση