27.03.2015 | Προμήθειες

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας


 ΑΔΑ: Ω416ΟΡ9Υ-8ΕΨ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Π.:960/19-03-2015

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμού σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 280.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων .

CPV:   66512200-4

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

      ΕΝΑΡΞΗ

     ΛΗΞΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ WWW.PROMITHEUS.GOV.GR ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

 

Πέμπτη

16/04/15

Ώρα : 13:00

 

    Τετάρτη   
     
29/04/15

Ώρα: 13:00

 

 

Τετάρτη

       06/05/15

  Ώρα :13:00

 

Ο διαγωνισµός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων   Συµβάσεων   (ΕΣΗ∆ΗΣ)   µέσω    της    διαδικτυακής   πύλης    www.promitheus.gov.gr   του συστήματος.

 Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

  • στην  Υπηρεσία  Επίσηµων  Εκδόσεων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (για  το Παράρτημα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), την Πέμπτη  19 Μαρτίου 2015.
  • στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgia.gov.gr
  • στον ημερήσιο τύπο :  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, την Τρίτη 24-03-2015.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, κα. Καγιά Μάγδα , στα τηλέφωνα 210 9241993- 6, fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00, ή κα. Καραπάνου Μαρία στα τηλέφωνα  210-3821007, 5200800 και ώρες 9:00 έως 15:00.

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ

 

Γκιτάκος Βασίλης

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.