25.02.2021 | Προμήθειες

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στην Κέρκυρα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Κέρκυρα , για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, εμβαδού από 90τ.μ.- 130τ.μ., με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των εννιακοσίων (900,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) περίπου για 3 έτη , με δυνατότητα παράτασης.

1. Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2020ΕΠ02210012 της ΣΑ ΕΠ0221 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» της πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα» με κωδικό ΟΠΣ 5052167 , με αριθμ. πρωτ.662/13.04.2020 ένταξης της πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα» με κωδικό ΟΠΣ 5052167 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΨΩΚΝΟΡ9Υ-56Κ

Το ακίνητο θα πρέπει:

1. Να είναι συνολικού εμβαδού από 90τ.μ. έως 130 τ.μ.
2. Να βρίσκεται εντός ή κοντά στον ιστό της πόλης της Κέρκυρας
3. Να είναι εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς –αστική συγκοινωνία.
4. Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος.

Να διαθέτει τουλάχιστον:

Α. Έναν (1) χώρο για χώρο αναμονής –σαλόνι εντός του οποίου θα υπάρχει ένα πολυκουζινάκι
Β. Δυο (2) χώρους γραφείων – ομαδικών συναντήσεων με πέντε (5) θέσεις εργασίας
Γ. Δύο (2) wc με το ένα (1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ
Δ. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88 Α΄

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 12:00 μ.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 12:30 μ.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στα γραφεία του επί της οδού Κοραή 11, Ιωάννινα ,Τ.Κ. 45444, και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα της Κέρκυρας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo Λογιστήριο του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, στο τηλέφωνο 26510-77010 και ώρες 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 09:00 π.μ έως 15:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.