18.09.2020 | Προμήθειες

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Ορεστιάδα, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, εμβαδού από 65τ.μ.- 110τ.μ. , με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για 3 έτη.
1. Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2018ΕΠ03110082 της ΣΑ ΕΠ0311 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» της πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη» με κωδικό ΟΠΣ 5033048), με αριθμ. πρωτ. 4947/ ένταξης της Πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη» με κωδικό ΟΠΣ 5033048, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

CPV: 70130000-1
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 6ΞΨΗΟΡ9Υ-2ΤΣ
Το ακίνητο θα πρέπει:
1. Να βρίσκεται εντός ή κοντά στον ιστό της πόλης Ορεστιάδα.
2. Να είναι εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς – αστική συγκοινωνία.
3. Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος.
Να διαθέτει τουλάχιστον:
Α. Δύο(2) χώρους για ατομικές συναντήσεις.
Β. Έναν μεγαλύτερο χώρο για ομαδικές συναντήσεις.
Γ. Χώρος υποδοχής.
Δ. Ένα (1)Κουζινάκι.
Ε. Δύο (2) wc με το ένα(1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ
ΣΤ. Στον προσφερόμενο προς μίσθωση χώρο θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για εξασφάλιση οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης ΑΜΕΑ/εμποδιζόμενων ατόμων σε όλους τους χώρους

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 8:30 π.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 12:30 μ.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στα γραφεία του Τούντζα 100, Αλεξανδρούπολη, 68133, και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής «Ο Λόγος» καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα «Μεθόριος»

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τoν Αναπλ. Υπεύθυνο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, στο τηλέφωνο 25510-89595 και ώρες 9:00 έως 14:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 9:00π.μ έως 3:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ