13.12.2021 | Προμήθειες

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στην Αττική


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79, για τη μίσθωση ακινήτου στην Αττική έως τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ και τις δυνατότητες του Προϋπολογισμού του, έτοιμου προς χρήση και εγκατάσταση, ή εάν απαιτούνται παρεμβάσεις  όσον αφορά τη διαμόρφωσή του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, να αναλαμβάνει την υλοποίησή τους ο συμμετέχων ιδιοκτήτης, προκειμένου να το παραδώσει έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.

Η δαπάνη θα βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του ΚΕΘΕΑ στον ΚΑΕ: 6204010000 και 6398000000   για τα έτη 2022,2023,2024,2025.

Το μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

CPV: 70130000-1.

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΤΓΨΟΡ9Υ-ΣΚΗ.

Το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει:

 1. H επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου να είναι συνολικού εμβαδού από 180 τ.μ. – 280 τ.μ. , μη συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων βοηθητικής κυκλοφορίας και να εκτείνεται σε έναν ή δύο ορόφους.
 2. Να βρίσκεται στην Αττική  και συγκεκριμένα σε μια από τις κάτωθι  περιοχές:

Α. Πλησίον των σταθμών της γραμμής 2 του μετρό από Αγ. Δημήτριο έως Αγ. Αντώνιο.

Β. Πλησίον των σταθμών της γραμμής 3 του μετρό από Κεραμικό έως Αγ. Παρασκευή.

Γ. Πλησίον των σταθμών της γραμμής 1 του ηλεκτρικού από Πετράλωνα έως Αττική.

 1. Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος ή να αποτελείται από μια ή περισσότερες όμορες οριζόντιες   ιδιοκτησίες, οι οποίες από κοινού να πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
 2. Να διαθέτει τουλάχιστον :
 3. Α. Έναν  (1) ξεχωριστό  χώρο υποδοχής πάνω από 40 τ.μ
 4. Β. Πέντε  (5)  ξεχωριστούς χώρους  γραφείων  πάνω από 10 τ.μ., έκαστος
 5. Γ. Δύο (2) ξεχωριστούς  χώρους συναντήσεων πάνω από 25 τ.μ., έκαστος
 6. Δ. ‘Ένα (1)   ξεχωριστό χώρο κουζίνας
 7. E. Δύο (2)  ξεχωριστά  WC
 8. ΣΤ. Ένα (1)  WC να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ
 9. Ζ. Επιπλέον αποθηκευτικοί χώροι και μπαλκόνια
 10. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”,2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, 3. ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002 : αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια.

 

Ο  διαγωνισμός θα γίνει την 17/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 11:00 π.μ.  και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 11:30 π.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ  και συγκεκριμένα να υποβληθούν στο πρωτόκολλο  του ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, Τσαμαδού 7 Αθήνα ,  Τ.Κ.10683,  και  σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί  σε δύο  ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής   «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»  καθώς και στον « Ο ΛΟΓΟΣ»

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ :  ΤΣΑΜΑΔΟΥ 7 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10683, στο τηλέφωνο της γραμματείας 2109212304,  στο τηλέφωνο του   Λογιστηρίου του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ   2105200800  εσωτ 17215, και στο  email :  info@prevention.gr.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ