22.09.2022 | Προμήθειες

Δημόσιος Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στην Αττική


Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Μετς
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Σταυροπούλου 29, Αθήνα, Τ.Κ. 112 52
Τηλ.: 2108653960
Mail: info@kethea-diavasi.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79, για τη μίσθωση ακινήτου στην Αττική, έως τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ και τις δυνατότητες του Προϋπολογισμού του, έτοιμου προς χρήση και εγκατάσταση, ή εάν απαιτούνται παρεμβάσεις όσον αφορά τη διαμόρφωσή του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, να αναλαμβάνει την υλοποίησή τους ο συμμετέχων ιδιοκτήτης, προκειμένου να το παραδώσει έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.

Η δαπάνη θα βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του ΚΕΘΕΑ και τους ΚΑΕ: 6204010000 και 6398000000, για τα έτη 2023, 2024, 2025.

Το μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 61Υ1ΟΡ9Υ-ΒΘ2

Για το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι:

  1. H επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου να είναι συνολικού εμβαδού από 400 τ.μ. – 500 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων βοηθητικής κυκλοφορίας και να εκτείνεται σε έναν ή δύο ορόφους.
  2. Να βρίσκεται στην Αττική και συγκεκριμένα σε μια από τις κάτωθι περιοχές:

α. Πλησίον της Πλατείας Βικτωρίας.

β. Πλησίον της Πλατείας Αμερικής.

  1. Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος.
  2. Να διαθέτει τουλάχιστον:

α.     Έναν (1) χώρο αναμονής – σαλόνι, εντός του οποίου θα υπάρχει κουζίνα.

β.      Πέντε (5) χώρους γραφείων με έντεκα (11) θέσεις εργασίας και επτά (7) χώρους ομαδικών συναντήσεων.

γ.      Δύο εξωτερικούς χώρους (αυλή, μπαλκόνια).

δ.      Τρία (3) wc με το ένα (1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ.

  1. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει 1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες», 2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ «ΝΟΚ» και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, 3. ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002 : Αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31.10.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 11:00 π.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 11:30 π.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους δι’ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ. Συγκεκριμένα, να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, Σταυροπούλου 29 Αθήνα, Τ.Κ. 112 52, και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής  «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», καθώς και στον «Ο ΛΟΓΟΣ».

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, Σταυροπούλου 29, Αθήνα, Τ.Κ. 11252, στο τηλέφωνο της γραμματείας 2108653960, στο τηλέφωνο του Λογιστηρίου του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ  2108653960 (εσωτ 111) και στο email: info@kethea-diavasi.gr.