03.06.2020 | Προμήθειες

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στην Άρτα


ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Α.Δ.Α:ΨΧΠ5ΟΡ9Υ-Ο7Τ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K 116 36, Μετς
Τηλ. : 210 9241993-6
Fax : 210 9241986
Mail: promithies@kethea.gr

Α.Π.: ΚΥ/2020/426

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Άρτα , για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, εμβαδού από 100τ.μ.- 140τ.μ., με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των εξακοσίων πενήντα ( 650,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για 2 έτη, με δυνατότητα παράτασης.

1. Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ01810048 της ΣΑ ΕΠ0181 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» της πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ηπείρου με έδρα την Άρτα» με κωδικό ΟΠΣ 5037881 , με αριθμ. πρωτ.2018/16.10.2019 ένταξης της πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ηπείρου με έδρα την Άρτα» με κωδικό ΟΠΣ 5037881 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΩΒ0ΡΟΡ9Υ-91Θ

Το ακίνητο θα πρέπει:

1. Να είναι συνολικού εμβαδού από 100τ.μ. έως 140 τ.μ.
2. Να βρίσκεται εντός του ιστού της πόλης Άρτα
3. Να είναι έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση.
Να διαθέτει τουλάχιστον:

Α. Έναν (1) χώρο για χώρο αναμονής –σαλόνι εντός του οποίου θα υπάρχει ένα πολυκουζινάκι
Β. Δυο (2) χώρους για γραφεία με 3 θέσεις εργασίας συνολικά
Γ. Δύο (2) wc με το ένα (1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ
Δ. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88 Α΄

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 01/07/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 12:00 μ.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 12:30 μ.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στα γραφεία του επί της οδού Πλ. Κρυστάλλη (παραπλεύρως υπεραστικών ΚΤΕΛ Άρτας) , Άρτα ,Τ.Κ. 47100, και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΜΑΧΗΤΗΣ ΑΡΤΑΣ»

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo Λογιστήριο του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, στο τηλέφωνο 2651077010 και ώρες 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 09:00 π.μ έως 15:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ