03.06.2020 | Προμήθειες

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στα Ιωάννινα


ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Α.Δ.Α:6Λ70ΟΡ9Υ-Ξ6Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K 116 36, Μετς
Τηλ. : 210 9241993-6
Fax : 210 9241986
Mail: promithies@kethea.gr

Α.Π.: ΚΥ/2020/425

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στα Ιωάννινα , για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, εμβαδού από 170 τ.μ.- 270τ.μ., με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των χιλίων τριακοσίων ( 1.300,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για 2 έτη, με δυνατότητα παράτασης .

1. Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 75% από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ01810049 της ΣΑ ΕΠ0181 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» της πράξης «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ 5041729) , με αριθμ. πρωτ.1999/16.10.2019 / ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ 5041729 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Kατά 25% χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ01810025 της ΣΑ ΕΠ0181 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» της Πράξης «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου , με έδρα τα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ 5037897, με αριθμ. πρωτ. 1997/29.08.2019/ ένταξης της Πράξης «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου , με έδρα τα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ 5037897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020.
CPV: 70130000-1
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΨΦ6ΓΟΡ9Υ-ΗΞΑ
Το ακίνητο θα πρέπει:

1. Να είναι συνολικού εμβαδού από 170τ.μ. έως 270 τ.μ.
2. Να βρίσκεται εντός του αστικού τμήματος της πόλης των Ιωαννίνων
3. Να είναι έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση.
Να διαθέτει τουλάχιστον:

Α. Τέσσερις (4) χώρους γραφείων-συναντήσεων με έξι (6) θέσεις εργασίας συνολικά
Β. Δύο (2) wc με το ένα (1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ
Γ. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88 Α΄

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 12:00 μ.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 12:30 μ.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στα γραφεία του επί της οδού Κοραή 11, Ιωάννινα ,Τ.Κ. 45444, και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα « ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo Λογιστήριο του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, στο τηλέφωνο 2651077010 και ώρες 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 09:00 π.μ έως 15:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ