05.10.2020 | Προμήθειες

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στον Βόλο


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στο Βόλο, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, εμβαδού από 100 τ.μ. έως 250 τ.μ. με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των Χιλίων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών 1419,16 € (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για (2) έτη.

Η παρούσα δαπάνη  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου  2019ΕΠ00610070  της ΣΑ ΕΠ0061 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» Περιφέρειας Θεσσαλίας, της πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης και φιλοξενίας για έφηβους και νεαρούς ενήλικες με εξαρτητική /αντικοινωνική συμπεριφορά και τις οικογένειές τους, Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο», με κωδικό ΟΠΣ 5044962, με Α.Π. 4965/24/12/2019 ένταξης της Πράξης.

CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 2017/11.06.2020 με ΑΔΑ:ΨΙΖ5ΟΡ9Υ-ΓΑ                                                     

Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις :

 

  • Η επιφάνεια των κύριων χώρων χρήσης να είναι συνολικού εμβαδού 100 – 250 τ.μ. σε έναν

ή δύο ορόφους, μη συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών χώρων.

  • Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος σε κτίριο γραφείων ή μονοκατοικία

(όχι διαμέρισμα), μέσα στον ιστό της πόλης του Βόλου και εύκολα προσβάσιμος.

  • Επιθυμητό να διαθέτει αύλιο περιβάλλοντα χώρο και (1) θέση parking.

Να διαθέτει τουλάχιστον:

Α.            Τρία ξεχωριστά δωμάτια.

Β.            Ενιαίο χώρο 20 τ.μ. τουλάχιστον.

Γ.             Μία κουζίνα.

Δ.            Δύο WC, το ένα τουλάχιστον κατάλληλο για ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΣΤ.          Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει:

  1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”,
  2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ,
  3. ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002 : αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 10:00 π.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών στις 10:30 π.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους με απλή εξουσιοδότηση σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στα γραφεία του, Γεωργίου Καρτάλη 48, Τ.Κ. 38333 Βόλος, και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site:  www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»  καθώς και στην ημερήσια τοπική  εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ».

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λογιστήριο του  ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, στο τηλέφωνο 24210 36404 και ώρες 10.00 έως 14:00, ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 09:00 έως 15:00, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ