05.04.2021 | Προμήθειες

Δημόσιο Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στην Κεφαλονιά


Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετς
Τηλ. : 210 9241993-6
Fax :  210 9241986
Mail: promithies@kethea.gr                                                                                                                                                                              ΑΔΑ: Ψ4ΧΓΟΡ9Υ-ΒΕΨ

Α.Π.: ΚΥ/2021/357/05.04.2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου στην Κεφαλονιά, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ , εμβαδού από 60τ.μ. έως 90τ.μ., με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων). Η διάρκεια της μίσθωσης θα ξεκινήσει με την έναρξη λειτουργίας της πράξης και έως την  30/09/2023 , με δυνατότητα παράτασης.

1.Η παρούσα δαπάνη  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου  Έργου 2020ΕΠ02210010 της ΣΑ ΕΠ0221 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» της πράξης «Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κεφαλονιά»   με κωδικό ΟΠΣ 5052169), με αριθμό πρωτ.470/02.04.2020 ένταξης της πράξης «Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κεφαλονιά»   με κωδικό ΟΠΣ 5052169 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΩΖ38ΟΡ9Υ-Β7Υ

Το ακίνητο θα πρέπει:

1.Να είναι συνολικού εμβαδού από 60 τ.μ. έως 90 τ.μ. , μη συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων και να εκτείνεται σε έναν ή δύο ορόφους.
2.Να βρίσκεται εντός ή κοντά στον ιστό της πόλης του Αργοστολίου.
3.Να είναι εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς – αστική συγκοινωνία.
4.Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος.

Να διαθέτει τουλάχιστον

Α. Έναν  (1) χώρο αναμονής-υποδοχής εντός του οποίου θα υπάρχει κι ένα πολυκουζινάκι

Β. Δύο (2) χώρους γραφείων –ομαδικών συναντήσεων με τρείς (3) θέσεις εργασίας

Γ. Δύο (2) wc με το ένα(1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ

Δ. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’, ν.4067/2012 ΦΕΚ 79 Α΄, ΦΕΚ Β΄18/15.01.2020:αποφ.αρ.52487/15.01.2002

Ο  διαγωνισμός θα γίνει την 27/04/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 12:00 μ.μ.  και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 12:30 μ.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους  δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ  επί της οδού Κοραή 11, Ιωάννινα , Τ.Κ. 45444, και  σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής  « ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ » καθώς και στην ημερήσια τοπική  εφημερίδα  της Κεφαλονιάς  «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Κεφαλονιάς και Ιθάκης».

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , στο τηλέφωνο 26510 77010 και ώρες 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 09:00 π.μ έως 15:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ