08.10.2020 | Προμήθειες

Δημόσιο Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στη Ρόδο


Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετς
Τηλ. : 210 9241993-6
Fax :  210 9241986
Mail: promithies@kethea.gr

Α.Π.: ΚΥ/2020/826

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στη Ρόδο, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, συνολικού εμβαδού από 250 τ.μ. έως 350 τ.μ., με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων  για 36 μήνες.

Η παρούσα δαπάνη  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2018ΕΠ06710048 της ΣΑ ΕΠ0671 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» της πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων Ν.Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο» με κωδικό ΟΠΣ 5031338 και με αριθμ. πρωτ. 3974/19.11.2018 Απόφαση ένταξης της πράξης η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 520/19.12.2019 και την αριθμ. πρωτ. 2718/09.09.2020 απόφαση.

CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 3391/30.09.2020 με ΑΔΑ: Ψ0Ζ0ΟΡ9Υ-Χ5Δ.

 Το ακίνητο θα πρέπει:

  1. Θα πρέπει η επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου να είναι συνολικού εμβαδού από 250 τ.μ. έως 350 τ.μ.
  2. Να βρίσκεται εντός ή κοντά στον  ιστό της  πόλης Ρόδου και να είναι εύκολα προσβάσιμο.
  3. Να  είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος

Να διαθέτει τουλάχιστον:

Α. Δύο (2) αίθουσες για γραφεία προσωπικού

Β.  Χώρο σεμιναρίων – ενημερώσεων

Γ. Χώρο θεραπευτικών ομάδων

Δ. Μία (1) κουζίνα

Ε.  Δύο (2) wc με το ένα (1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 12:30 μ.μ.  και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 13:00 μ.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους  δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην οδό Παπαλουκά (αίθουσα προκατ παλιού νοσοκομείου-πρώην εξωτερικά ιατρεία), ΤΚ 85100 Ρόδος και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής  «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»  καθώς και σε μία ημερήσια τοπική  εφημερίδα «Η ΡΟΔΙΑΔΚΗ».

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του  ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στο τηλέφωνο 2810 331002 (εσ.6) και ώρες 9:00 έως 14:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 9:00π.μ έως 3:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: