08.07.2022 | Προμήθειες

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στον Πειραιά


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στον Πειραιά, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών της Μονάδας Απεξάρτησης από το αλκοόλ και άλλες νόμιμες εξαρτήσεις του ΚΕΘΕΑ – ΝΟΣΤΟΣ , εμβαδού από 130τ.μ. έως 200τ.μ. , με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 1.730, 00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Η μίσθωση του ακινήτου ξεκινάει με την έναρξη λειτουργίας της πράξης και μέχρι τις 30.06.2023, με δυνατότητα παράτασης, ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ και τις δυνατότητες του Προϋπολογισμού του, ή εάν απαιτούνται παρεμβάσεις όσον αφορά τη διαμόρφωσή του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, να αναλαμβάνει την υλοποίησή τους ο συμμετέχων ιδιοκτήτης, προκειμένου να το παραδώσει έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στον Πειραιά.

Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2020ΕΠ08510118), με αριθμ. πρωτ. 2257/28-7-20 ένταξης της Πράξης «Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις στον Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5033183 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
CPV: 70130000-1
Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΜΦ0ΟΡ9Υ-ΣΗΤ
Απόφαση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΔΥΑΟΡ9Υ-ΙΡΞ

Το ακίνητο θα πρέπει:

1. η επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου να είναι συνολικού εμβαδού από 130 τ.μ.- έως 200 τ.μ. μη συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων.

2. Να βρίσκεται εντός του ιστού της πόλης του Πειραιά.

3. Να είναι εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς – αστική συγκοινωνία.

4. Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος.

5. Να διαθέτει τουλάχιστον:

i. Έναν (1) χώρο αναμονής-υποδοχής εντός του οποίου θα υπάρχει κι ένα πολυκουζινάκι.
ii. Δύο χώρους γραφείων-ομαδικών συναντήσεων με οκτώ συνολικά (8)θέσεις.
iii. Δύο (2) wc με το ένα (1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ.
iv. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”,2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, 3. ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002 : αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια.

6. Να είναι σε καλή κατάσταση και να μην έχει υποστεί βλάβες και φθορές από σεισμό, πυρκαγιά, καθίζηση κλπ. και να μην παρουσιάζει εμφανή προβλήματα στη φέρουσα κατασκευή.

7. Να είναι έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση ή να απαιτούνται οι ελάχιστες παρεμβάσεις. O τρόπος επέμβασης της δημιουργίας των απαιτούμενων προδιαγραφών τις οποίες αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης, ώστε το κτίριο να καταστεί έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση, θα καθορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες-εργασίες καθώς και το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών το οποίο δεν θα ξεπερνά τον (1) μήνα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 04.08.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, Διστόμου, αρ.68, Πειραιάς, Τ.Κ 18533 και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ) καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ).

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo Λογιστήριο του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, τηλ. 2104220708, Διστόμου 68, Πειραιάς, ή με το Λογιστήριο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, τηλ. 2105200800 εσωτ 17215, και ώρες 10:00π.μ έως 15:00 μ.μ.