29.01.2021 | Προμήθειες

Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός ειδών ψυγείου), για τις ανάγκες των θεραπευόμενων μελών στις Μονάδες/ Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ  σε όλη την επικράτεια για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με  κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής ανά ομάδα.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 417.772,34 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (472.561,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13% & 24% και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.  Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση για το ΚΕΘΕΑ  βαρύνει τον  Κ.Α.Ε 649100000  των ετών 2021,2022

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 490/15.01.2021 με ΑΔΑ: ΩΖΩ8ΟΡ9Υ-ΥΒΕ και ΑΔΑΜ 21REQ008009849.

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλες τις  Ομάδες  όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί προγράμματα/μονάδες («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένες Ομάδες/Ομάδα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Ομάδα .

Προσφορά που θα υποβάλλεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο γενικό κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15800000-6.

Τόποι Εκτέλεσης της σύμβασης : NUTS: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες .

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 13 % Φ.Π.Α 13% ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24 % Φ.Π.Α 24% ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ A’: ΑΤΤΙΚΗ – ΒΟΙΩΤΙΑ 195.620,84 25.430,71 1.752,48 420,59 197.373,32
ΟΜΑΔΑ Β’: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 120.983,68  

15.727,88

 

1.490,04

 

357,61

 

122.473,72

ΟΜΑΔΑ Γ’: ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ) 30.512,05 3.966,57 508,24 121,98 31.020,29
ΟΜΑΔΑ Δ’: ΗΠΕΙΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΤΑ) 16.369,27 2.128,01 208,44 50,03 16.577,71
ΟΜΑΔΑ Ε’: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΠΑΤΡΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  

20.867,72

 

2.712,80

 

204,00

 

48,96

 

21.071,72

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΡΟΔΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ) 29.069,94  

3.779,09

 

185,64

 

44,55

 

29.255,58

ΣΥΝΟΛΟ 413.423,50 53.745,06 4.348,84 1.043,72 417.772,34

 

Oι ποσότητες ανά είδος όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης , είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ΄εκτίμηση των αναγκών του ΚΕΘΕΑ, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη και το ΚΕΘΕΑ  δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή/και κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης αυτής

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω  ειδών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής  και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. ανά ομάδα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/03/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ  στα τηλέφωνα 210 9241993- 6,  κα. Παπακωνσταντίνου (εσωτ 226) fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: