14.06.2022 | Προμήθειες

Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός ειδών ψυγείου), για τις ανάγκες των θεραπευόμενων μελών στις Μονάδες/ Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 516.170,85 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (583.877,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13% & 24% και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση για το ΚΕΘΕΑ βαρύνει τον Κ.Α.Ε 649100000 του προϋπολογισμού του έτους 2023.

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 2450/31.05.2022 με ΑΔΑ: ΨΥΚΒΟΡ9Υ-6ΛΩ και ΑΔΑΜ 22REQ01066828.
Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλα τα Τμήματα όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί προγράμματα/μονάδες («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένα Τμήματα/Τμήμα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Τμήμα.

Προσφορά που θα υποβάλλεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο γενικό κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15800000-6.
Τόποι Εκτέλεσης της σύμβασης : NUTS: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες .

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 18 τμήματα.

Oι ποσότητες ανά είδος όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ της Διακήρυξης , είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ΄εκτίμηση των αναγκών του ΚΕΘΕΑ, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη και το ΚΕΘΕΑ δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή/και κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης αυτής.

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω ειδών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. ανά τμήμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στα τηλέφωνα 210 9241993- 6, κα. Παπακωνσταντίνου (εσωτ 226) fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.