07.07.2022 | Προμήθειες

Διευκρίνιση σχετικά με τη διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των μεταφορικών μέσων του ΚΕΘΕΑ


Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διευκρινίζουμε ότι στην διακήρυξη του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης μεταφορικών μέσων του ΚΕΘΕΑ για 2 έτη» με Α.Π. ΚΥ/2022/447–22/06/2022 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 163578, και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Β’ αυτής (Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς), το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΙ2274 αναγράφεται δύο φορές εκ παραδρομής, ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν μόνο η μία σειρά και να δοθεί μόνο μία προσφορά για το συγκεκριμένο όχημα.

 

Η Υπεύθυνη του Τμήματος Προμηθειών ΚΕΘΕΑ

Ξανθή Παπακωνσταντίνου