09.04.2015 | Προμήθειες

Διευκρίνιση επί των όρων συμμετοχής στην έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας από Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης για τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ εκτός Αττικής για ένα έτος


Σε συνέχεια της δημοσίευσης των όρων συμμετοχής της Έρευνας Αγοράς με  Α.Π 1139/06.04.2015, για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας από εξωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για τα θεραπευτικά προγράμματα/μονάδες του ΚΕΘΕΑ εκτός Αττικής για ένα έτος, σας ενημερώνουμε ότι η ώρα διεξαγωγής της έρευνας αγοράς και λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών είναι η 14.00 μ.μ. την Τρίτη 21 Απριλίου 2015.