17.10.2017 | Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού -για θέματα που αφορούν το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software)- των θεραπευτικών προγραμμάτων του  ΚΕΘΕΑ στην Αττική, για ένα (1) έτος

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : ΚΥ-2017/ 1047/13.10.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή  υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού – για θέματα που αφορούν το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) – των θεραπευτικών προγραμμάτων του  ΚΕΘΕΑ στην Αττική, για ένα (1) έτος»  (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%)

Σας διευκρινίζουμε ότι:

Για την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 δεν είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην έναρξη του άρθρου 4.1 των όρων συμμετοχής.