09.12.2020 | Προμήθειες

Διευκρινήσεις για τη διακήρυξη με αριθμό ΚΥ/2020/1016


Α.Π: ΚΥ/2020/1084

Αθήνα, 09.12.2020

Προς

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2020/1016 Διακήρυξης με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 102978 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού, λογισμικού συστήματος και της υποδομής του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) ΚΕΘΕΑ για ένα  (1) έτος.

Κύριοι,

Σε απάντηση της με Α.Π ΚΥ/2020/3343/9.12.2020 επιστολής αιτήματος για διευκρίνηση της εταιρείας «BYTE Computer ABEE» στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  «Απαιτήσεις – Προδιαγραφές Υπηρεσιών – Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισμικού», του υπ’ αριθμ. ΚΥ/2020/1016 Δημόσιου Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και συγκεκριμένα :

«κατά πόσο στην απαίτηση : Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν βελτιωτικών εκδόσεων του λογισμικού, από τον Ανάδοχο, μετά από έγκριση τις τετραμελούς ΕΠΠΕ του ΚΕΘΕΑ, περιλαμβάνονται και τα λογισμικά του κατασκευαστή Oracle»,

θα θέλαμε να διευκρινίσουμε,  ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΚΥ/2020/1083 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής ΚΕΘΕΑ,

«…τα λογισμικά του κατασκευαστή Oracle περιλαμβάνονται στην απαίτηση «Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν βελτιωτικών εκδόσεων του λογισμικού».

Επιπρόσθετα διευκρινίζουμε, ότι η παράδοση – εγκατάσταση τυχόν βελτιωτικών εκδόσεων του λογισμικού θα πραγματοποιείται «μετά από έγκριση της τετραμελούς ΕΠΠΕ του ΚΕΘΕΑ» και  «έπειτα από την τεχνική ανάλυση των στελεχών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και εφ’ όσον αυτή δε δημιουργεί ιδιαίτερα, πολλαπλά ή δυσεπίλυτα προβλήματα συμβατότητας εξοπλισμού, λειτουργίας εφαρμογών, απόδοσης συστημάτων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ παραγ. 2.1.2. Αποκατάσταση Σφαλμάτων Λογισμικού)».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ