22.11.2016 | Προμήθειες

Διευκρινίσεις επί του ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΚΙΒ/2016/130 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)»


Διευκρινίσεις επί του ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΚΙΒ/2016/130 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)»  (8.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου)

Σας ενημερώνουμε ότι στην Σελίδα 1, Γενικοί  Όροι και συγκεκριμένα στην «Προθεσμία παραλαβής προσφορών/Αποσφράγιση προσφορών», στο σημείο 1 έχει αναγραφεί λάθος η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Η σωστή διατύπωση είναι η εξής:

1.  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις  προσφορές τους είτε ταχυδρομικά είτε σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ , επί της οδού Τούντζα 100, Αλεξανδρούπολη, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:00.