24.03.2022 | Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί της υπ’ αριθμ. KY/2022/192 διακήρυξης με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 157043 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας


Αθήνα, 24.03.2022

Προς
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Κύριοι,

Σε απάντηση της από 23.03.2022 επιστολής της εταιρείας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ» για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα κάτωθι :

  • Πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ISO 9001 και 14001 για όλα τα είδη της προσφοράς ή αρκεί η υποβολή πιστοποιητικών ISO ενός από τα δύο;
  • Σχετικά με το είδος «Απολυμαντικά υγρά πανάκια επιφανειών» σε συσκευασία 80 τεμαχίων. Η συσκευασία των 80 τεμαχίων δεν είναι ευρέως διαδεδομένη και τα περισσότερα εργοστάσια δεν βγάζουν απολυμαντικά πανάκια επιφανειών στην εν λόγω συσκευασία.

Διευκρινίζεται ότι:

Σχετικά με το 1ο Ερώτημα :

Αναφορικά με τα πιστοποιητικά ISO, ισχύει αυτό που αναφέρεται και στο άρθρο 2, παράγραφος 2.2.6  της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2022/192 Διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται ότι «τα απορρυπαντικά και τα καθαριστικά θα διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 ή ISO 14001 ή ισοδύναμα που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη».

Σχετικά με το 2ο Ερώτημα:

Αναφορικά με το ζητούμενο είδος Α/Α 1: Απολυμαντικά υγρά πανάκια επιφανειών συσκ. 80 τεμ, διαπιστώθηκε σφάλμα αποτύπωσης στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς η συσκευασία των 80 τεμαχίων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική προσφορά της αγοράς για το ανωτέρω είδος.

 Η ορθή τεχνική περιγραφή είναι η κάτωθι

Α/Α 1 :  Απολυμαντικά υγρά πανάκια επιφανειών συσκευασία των 36 -72 τεμ.

H Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του ανωτέρω είδους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ εκτός από τα τεμάχια της συσκευασίας, εξακολουθεί να ισχύει.

Άρα ενημερώνουμε ότι οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν Τεχνική και Οικονομική Προσφορά με τη σωστή Τεχνική Περιγραφή έτσι όπως διαμορφώθηκε.

Επισημαίνουμε ότι οι  ποσότητες και ο προϋπολογισμός της Διακήρυξης δεν μεταβάλλονται.

Υπεύθυνη Τομέα
Διοίκησης και Οικονομικών

Φρατζέσκα Κωνσταντίνου

Κοινοποίηση :

  • Πρόεδρο Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ Χρήστο Λιάπη
  • Διευθυντή ΚΕΘΕΑ κ. Βασίλειο Γκιτάκο
  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ