09.07.2019 | Προμήθειες

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. KY/2019/822/27.06.2019 διακήρυξης (ασφάλεια πυρός-σεισμού)


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: KY/2019/822/27.06.2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»  (45.000,00€ συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου).

Σας διευκρινίζουμε ότι:

  1. Στο ‘Άρθρο 19 της υπ’αριθμ KY/2019/822/27.06.2019 Διακήρυξης «Διάρκεια σύμβασης», εκ παραδρομής έχει αναφερθεί η διάρκεια 30/10/2019 έως 30/10/2020. Η σωστή διάρκεια της σύμβασης  είναι 31/10/2019 έως 31/10/2020.  
  2.  Η κάλυψη  Γενικής αστικής ευθύνης όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και συγκεκριμένα στον πίνακα που αναφέρει το πακέτο ασφάλειας,  αφορά στην κάλυψη Αστικής ευθύνης από πυρκαγιά έτσι όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ του Πίνακα συμμόρφωσης της Διακήρυξης  όπου και αναγράφονται αναλυτικά οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι.