07.02.2022 | Προμήθειες

Διευκρινήσεις επί της με Α.Π. : ΚΥ/2022/27/21.1.2022 Διακήρυξης με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 154107


Προς
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της με Α.Π. : ΚΥ/2022/27/21.1.2022 Διακήρυξης με Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό : 154107, για την προμήθεια συρίγγων, αμπουλών, δοχείων, αντισηπτικών
μαντηλιών, προφυλακτικών και άλλων αναλώσιμων για δράσεις του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για δύο (2) έτη.

Κύριοι,

Σε απάντηση της από 03.02.2022 επιστολής της εταιρείας «ΒΕΡΑΛ Α.Β.Ε.Ε.» σχετικά με το είδος της
ΟΜΑΔΑΣ Η’ «Αντισηπτικά μαντηλάκια» και την υποχρέωση να φέρουν σήμανση CE, θα θέλαμε να
διευκρινίσουμε ότι :

Τα αντισηπτικά μαντηλάκια, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιάγραφες τις Διακήρυξης –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, θα πρέπει να είναι για την απολύμανση του δέρματος και η προδιαγραφή του
προσφερόμενου είδους πρέπει να αποδεικνύεται, βάσει του νομικού πλαισίου που διέπει την
κυκλοφορία του και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΟΦ/21-04-2020.

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται σήμανση CE, τότε θα κατατίθενται όλες οι σχετικές άδειες από
τον ΕΟΦ για παραγωγή απολυμαντικών αντισηπτικών μαντηλιών.

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ
Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος

 

 

Κοινοποίηση:

ΒΕΡΑΛ Α.Β.Ε.Ε.
Πρόεδρο Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ κ. Χρήστο Λιάπη
Υπεύθυνη Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών κ. Φρατζέσκα Κωνσταντίνου

 

Δείτε συνημμένα τις διευκρινήσεις με ψηφιακή υπογραφή: