29.07.2015 | Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ- ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ του A/Α: E.A5/2015 Α.Π. : 2453/ 21.07.2015 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ


Σε συνέχεια της από : 2453/ 21.07.2015 Έρευνας αγοράς στο Παράρτημα Α, στην Τεχνική Περιγραφή έργου, το σημείο   6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ αντικαθίσταται ως εξής:

 6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα αποδεικνύονται με κατάλληλο πιστοποιητικό το οποίο θα παρέχεται από τον κατασκευαστή του υλικού και το οποίο θα κατατεθεί προς έγκριση στην Τεχνική Υπηρεσία ΚΕΘΕΑ πριν την εκτέλεση της εκάστοτε εργασίας.

2.   Τα μέτρα ασφαλείας, καθώς και άδειες (πχ κατάληψη πεζοδρομίου) , που τυχόν απαιτούνται από αρμόδιους Φορείς-Υπηρεσίες κατά την διάρκεια των εργασιών, αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου.

3.     Ισχύουν οι Όροι Συμμετοχής της Έρευνας αγοράς.