18.05.2017 | Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : KY/2017/508/12.05.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»  (35.000,00€ συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου).

Σας διευκρινίζουμε ότι:

Tο συνημμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 9   του ανωτέρω Συνοπτικού Διαγωνισμού, στις περιπτώσεις των Ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε) θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.