06.07.2017 | Προμήθειες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου σε συσκευασία των πέντε (5) λίτρων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου σε συσκευασία των πέντε (5) λίτρων, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την παροχή του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών, ανά περιφερειακή ενότητα.

Κωδικός CPV : 15411110-6
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : ΨΞΛΟΟΡ9Υ-ΒΕΗ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την παροχή του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών, ανά περιφερειακή ενότητα, για την  επιλογή αναδόχου για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος. Ετήσιος προϋπολογισμός 54.212,39  ευρώ προ ΦΠΑ ήτοι 61.260,00 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 25η  Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr. 

Πληροφορίες δίδονται  από το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΘΕΑ τηλ. : 210 – 9241993-6 (εσωτ. 202), email: promitheies@kethea.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ