03.10.2014 | Προμήθειες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ (71) ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛ


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εβδομήντα ένα (71) δρομολογητών (Routers) στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης» (εφεξής το «έργο»), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  45.500,00 €  [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

·        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές – Σημεία Εγκατάστασης Δρομολογητών

·        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Σύμβασης