03.04.2014 | Προμήθειες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Αναβάθμιση εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών στο computer room των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ».


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την  «Αναβάθμιση κεντρικού εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών στο computer room των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ», (εφεξής το «Έργο») προϋπολογισμού 48.000,00  ευρώ, [συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, παρακράτησης 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, ν. 3580/2007), ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013 άρθρο 64 παρ.2Γγ κ.λπ.], όπως αναφέρεται αναλυτικά στους όρους συμμετοχής του παρόντος.  

Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων αγαθών.

Δείτε όλη τη διακήρυξη εδώ.