08.03.2021 | Προμήθειες

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου – Πειραιάς


ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετς

Τηλ. : 210 9241993-6

Fax :  210 9241986

Mail: promithies@kethea.gr                       

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ:  ΚΥ- 2021/263

Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου  στον Πειραιά

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις:

  1. Που αφορούν στο ΚΕΘΕΑ, ήτοι : Α] του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως ισχύει σήμερα μετά : α) την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο  της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, β) τη συμπλήρωσή του με το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019) «Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α’ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α’ 145),  γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις», Β] της υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019, όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019) και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της  με την υπ΄αριθμ. Γ4β/ΓΠ:3359 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/τ.ΥΟΔΔ/23-7-2020 και Γ) του Π.Δ. 148/2007.
  2. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 / 13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
  3. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ 715/79 (ΦΕΚ Α΄ 212) «Περί τρόπου ενέργειας από τα ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
  5. Της με αριθμ. πρωτ. 2257/28-07-2020 ένταξης της Πράξης «Μονάδα Απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις στον Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5033183 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
  6. Tην απόφαση της υπ’αριθμ 30ης Συνεδρίασης 29/01/2021 του Διοικητικού Συμβούλιου ΚΕΘΕΑ με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα μίσθωσης ακινήτου για την υλοποίηση της πράξης Μονάδα Απεξάρτησης από το αλκοόλ και άλλες νόμιμες εξαρτήσεις, με έδρα τον Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5033183 στο Περιφερειακό  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
  7. Την απόφαση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΝΠΣΟΡ9Υ-736.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ