Οι απεξαρτημένοι επιχειρούν


Αποτελέσματα συνεδρίου Α. Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η επιχειρηματικότητα ταιριάζει στην απεξάρτηση σύμφωνα, με τα συμπεράσματα του συνεδρίου της ΑΣ ΕΠΙΧΕΡΕΙΝ που ολοκληρώθηκε σήμερα, 5 Ιουνίου, στην Αθήνα. Σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης στην αγορά, όξυνσης του προβλήματος της εξάρτησης και έντασης του κοινωνικού αποκλεισμού, η ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στέλνει ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο μήνυμα.

Επτά (7) ωφελούμενοι της Σύμπραξης έχουν ήδη ιδρύσει τη δική τους επιχείρηση. Σύντομα αναμένεται η έναρξη άλλων 3 επιχειρήσεων, ενώ 20 ακόμα επιχειρηματικά σχέδια, στα οποία εμπλέκονται συνολικά 36 ωφελούμενοι, βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον πάνω από 40 ωφελούμενοι της Σύμπραξης έχουν ήδη προσληφθεί σε θέσεις εξαρτημένης εργασίας.

Η ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί μια καινοτόμο συνεργασία ανάμεσα στους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (ΚΕΘΕΑ, 18ΑΝΩ, ΟΚΑΝΑ) και των κοινωνικών εταίρων (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ).

Η Σύμπραξη προσέφερε υπηρεσίες σε 220 μέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων, επιδιώκοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο μέσος όρος ηλικίας των ωφελουμένων της ήταν τα 35 έτη. Το 46,3% εξ αυτών ήταν περισσότερο από 2 χρόνια στην ανεργία μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας απεξάρτησης.

Κατά τη διάρκεια της 18μηνης δράσης της, η Σύμπραξη εκπαίδευσε 150 ωφελούμενους σε οριζόντιες δεξιότητες (χρήση Η/Υ) και  60 ωφελουμένους σε προγράμματα κατάρτισης στις βιολογικές καλλιέργειες, τα αρωματικά φυτά και τη λειτουργία μικρών επιχειρήσεων

Πραγματοποιήθηκαν επίσης πάνω από 900 ώρες συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας, νομικά και χρηματοοικονομικά από ειδικευμένους συμβούλους και περισσότερες από  300 ώρες συμβουλευτικής σε θέματα καριέρας και ένταξης στην αγορά εργασίας από συμβούλους καριέρας

Οι  δυσκολίες που εντοπίστηκαν στην προσπάθεια ανάπτυξης επιχειρηματικότητας από τα απεξαρτημένα άτομα, μεταξύ άλλων, αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης για τη λειτουργία των επιχειρήσεων από τους δήμους και αφετέρου της χρηματοδότησης. Ενώ υφίσταται νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, δεν έχουν αποδεσμευτεί μέχρι σήμερα τα κονδύλια και δεν υπάρχουν τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία.

Για τη διευκόλυνση της δημιουργίας ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων από μέλη των ευάλωτων ομάδων προτείνεται η καθιέρωση ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων για την κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών, η δημιουργία Τράπεζας Ακινήτων για μίσθωση αναξιοποίητων ακινήτων του δημοσίου από κοινωνικές επιχειρήσεις, και η θέσπιση της προστατευμένης μίσθωσης  ακινήτων των δήμων με μεγαλύτερη διάρκεια.  

Η αναπτυξιακή σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει συσταθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ», της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).