21.10.2019 | Προμήθειες

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τεμαχιστικής μηχανής


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια τεμαχιστικής μηχανής για τις ανάγκες παραγωγής του ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στην ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής.

Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 85.000,00,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, (105.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων ).

CPV:  42642100-9 , Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : A.Δ.Α: : 6ΒΥ4ΟΡ9Υ-ΛΟΒ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

 O χρόνος παράδοσης ορίζεται σε διάστημα 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στην ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 57400

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα ανέρχεται στο 2% του ποσού του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Δευτέρα 04/11/2019 και ώρα 12:00μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 08/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κα. Παπακωνσταντίνου Ξανθή (εσωτ. 226),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.