22.12.2017 | Προμήθειες

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν μόνο Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α) και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011, εφόσον πληρούν τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη.

Δείτε εδώ το πλήρης κείμενο της παρούσας διακήρυξης.