02.10.2020 | Προμήθειες

Aνοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση εφαρμογών Πληροφοριακού Συστήματος


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους .

Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία  62.700,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (77.748,00€ συμπεριλαμβανομένων  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Προσφορά που θα υποβάλλεται για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΚΑΕ: 6103010000            CPV:   72267100-0 .

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 3352/28.09.2020 με Α.Δ.Α Ω1ΟΑΟΡ9Υ-ΑΗΞ Και ΑΔΑΜ 20REQ007385582.

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’), και

ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  ήτοι 1.254,00€.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  27/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μμ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 03/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.A

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κα. Παπακωνσταντίνου Ξανθή  (εσωτ. 226),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: