24.11.2020 | Προμήθειες

Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στη Λάρισα


ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K 116 36, Μετς
Τηλ.: 210 9241993-6
Fax : 210 9241986
Mail: promithies@kethea.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στη Λάρισα για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ
ΕΞΟΔΟΣ, εμβαδού άνω των 100 τετραγ. μέτρων, με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό
των χιλίων διακοσίων (1.200,00€) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για δύο (2) έτη.

1. Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Ενάριθμου Έργου 2019ΕΠ00610067 της ΣΑ ΕΠ0061 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» της πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Θεσσαλίας
με έδρα τη Λάρισα» με κωδικό ΟΠΣ 5044983), με αριθμ. πρωτ. 4829/19-12-2019 απόφαση
ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020».

CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: 97ΞΘΟΡ9Υ-Ω2Ν

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος μέσα στο ευρύτερο κέντρο της
πόλης της Λάρισας και εύκολα προσβάσιμος. Να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο. Αποδεκτοί χώροι:
κατάστημα ή μονοκατοικία (όχι διαμέρισμα).
Να διαθέτει (ή να μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να διαθέτει) τουλάχιστον:

 • Ενιαίο χώρο ομαδικών συναντήσεων 25 m2 τουλάχιστον.
 • Αίθουσα ατομικών συναντήσεων 20 m2 τουλάχιστον.
 • Δυο αίθουσες για χρήση γραφείων, τουλάχιστον 16 m2 εκάστη.
 • Μια κουζίνα.
 • Δύο WC, το ένα τουλάχιστον κατάλληλο για ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  Κεντρική θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και κλιματισμό στους κύριους χώρους εργασίας.
  Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμΕΑ βάσει: Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για
  τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα
  δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”, του Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού
  ΥΠΕΚΑ, του ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002: αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικές ρυθμίσεις για την
  εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15/12/2020, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 10:00 π.μ. με ώρα ενάρξεως
αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 10:00 π.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας
αποδοχής προσφορών την 12:00 μ.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα,
από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους δι’
απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
στα γραφεία του στο 2ο χλμ. Ε. Ο. Λάρισας-Κοζάνης και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της
Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.
Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής
την «Εφημερίδα Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» καθώς και σε μία ημερήσια τοπική
εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, στα
τηλέφωνα 2410 251839 και 2410 251853 και ώρες 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές
Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210 9241993-6, fax: 210 9241986
και ώρες 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ., Σορβόλου 24, Μέτς, Τ.Κ.:11636, Αθήνα.