11.09.2020 | Προμήθειες

Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στη Λαμία


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στη Λαμία για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, εμβαδού από 110 έως 300 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των χιλίων διακοσίων (1200,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για δυο (2) έτη.

  1. Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ05610007 της ΣΑ ΕΠ0561 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» της πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία» με κωδικό ΟΠΣ 5034951) , με αριθμ. πρωτ. 1181/10-05-2019 ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

 

CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: ΨΞ5ΜΟΡ9Υ-ΟΔ8

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειος χώρος, αυτόνομος και ανεξάρτητος, στο κέντρο της πόλης της Λαμίας και εύκολα προσβάσιμος. Αποδεκτοί χώροι: κατάστημα ή μονοκατοικία (όχι διαμέρισμα).

Η επιφάνεια των κύριων χώρων χρήσης να είναι συνολικού εμβαδού 110-300 m2, μη συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών χώρων.

Επιθυμητό να διαθέτει αύλιο περιβάλλοντα χώρο και μια θέση parking.

Να διαθέτει τουλάχιστον:

  1. Ενιαίο χώρο ομαδικών συναντήσεων 25 m2 τουλάχιστον.
  2. Αίθουσα ατομικών συναντήσεων 20 m2 τουλάχιστον.
  3. Δυο αίθουσες για χρήση γραφείων, τουλάχιστον 16 m2 εκάστη.
  4. Μια κουζίνα
  5. Δυο WC, το ένα τουλάχιστον κατάλληλο για ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  6. Δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.
  7. Κεντρική θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και κλιματισμό στους κύριους χώρους εργασίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 10:00 π.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 12:00 μ.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στα γραφεία του στο 2ο χλμ. Ε. Ο. Λάρισας-Κοζάνης και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής την «Εφημερίδα Δημοπρασιών» καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα «Λαμιακός Τύπος»

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, στα τηλέφωνα 2410-251839 και 2410-251853 και ώρες 9:00 έως 14:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 9:00π.μ έως 3:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ