16.07.2020 | Προμήθειες

Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στη Χίο


ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Α.Δ.Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K 116 36, Μετς
Τηλ. : 210 9241993-6
Fax : 210 9241986
Mail: promithies@kethea.gr

Α.Π.: ΚΥ/2020/2304

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στη Χίο, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, εμβαδού από 160 τ.μ. έως 200 τ.μ. , με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600, 00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για δύο έτη.

1. Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ08810000) της ΣΑ ΕΠ0881 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» της πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο» με κωδικό ΟΠΣ 5032829) , με αριθμ. πρωτ. 315/05.02.2019.

CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΡ94ΝΟΡ9Υ-3ΣΛ

Το ακίνητο θα πρέπει:
1. Να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Χίου.
2. Να βρίσκεται κοντά σε κύριους συγκοινωνιακούς άξονες και σε σημείο που να εξυπηρετείται από δημόσια συγκοινωνιακά μέσα.
3. Να είναι έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση ή να απαιτούνται οι ελάχιστες παρεμβάσεις. O τρόπος επέμβασης της δημιουργίας των απαιτούμενων προδιαγραφών τις οποίες αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης, ώστε το κτίριο να καταστεί έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση, θα καθορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες-εργασίες καθώς και το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών το οποίο δεν θα ξεπερνά τους (2) μήνες.
4. Να διαθέτει τουλάχιστον:
i. Ένα αυτόνομο χώρο για ομάδες/ συνεδρίες.
ii. Δύο χώρους γραφείων.
iii. Χώρο υποδοχής.
iv. Ένα WC AMEA.
5. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”,2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, 3. ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002 : αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 14:00 μ.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 14:30 π.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, Ροδοκανάκη & Παράσχου 4 στη Χίο, Τ.Κ 82 100, και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Περίληψης της Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής «Εφημερίδα Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα «Αλήθεια».

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo Λογιστήριο του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στον Πειραιά, τηλέφωνο 210-4220708 και ώρες 10:00 έως 03:00 μ.μ., ή στο λογιστήριο του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στη Μυτιλήνη στο τηλέφωνο 22510-25670 και ώρες 10:00π.μ έως 3:00μ.μ, Ερμού 311, ΤΚ:81131, Μυτιλήνη.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ