09.02.2023 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Προμήθεια Λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας IBM SPSS Statistics & IBM SPSS Amos


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει  Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ για την «Προμήθεια Λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας IBM SPSS Statistics & IBM SPSS Amos για 40 χρήστες για το έτος 2023 & ανανέωση 75 αδειών χρήσης  του Λογισμικού  για τα έτη 2024-2025», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.000,00€ άνευ Φ.Π.Α, ήτοι 75.640,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.  Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση για το ΚΕΘΕΑ  βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 6103010000 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023-2024-2025 .

Απόφαση Ανάληψης  με αρ. πρωτ. 822/31-01-2023  (ΑΔΑΜ 23REQ012070907 , ΑΔΑ ΩΜ60ΟΡ9Υ-Μ1Ω) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023.

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης  με αρ. πρωτ. 824 /31-01-2023  (ΑΔΑΜ 23REQ012070972 , ΑΔΑ 9ΓΖΝΟΡ9Υ-9ΡΒ ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2024-2025.

Η προμήθεια κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 48463000-1 (Πακέτα λογισμικού στατιστικής).

NUTS περιοχών εκτέλεσης της σύμβασης: NUTS: EL30.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31/12/2025.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής  και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/02/23, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 06/03/23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ  στα τηλέφωνα 210 9241993- 6,  κα. Ιωακείμ (εσωτ. 202) fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.