30.12.2022 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Παροχή υπηρεσιών βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος για το ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος για τις ανάγκες της παραγωγικής μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος.

Εκτιμώμενη συμβατική αξία 60.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα προκύπτει από το συνολικό άθροισμα των συνόλων των επιμέρους στηλών μόνο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Α (Βιβλιοδεσία τύπου «ΡΑΦΤΟ») όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Β «2. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς» της Διακήρυξης, που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό των ζητούμενων υπηρεσιών από το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ. Ωστόσο, οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να συμπληρώσουν όλους τους Πίνακες (Α έως Ε) της Οικονομικής Προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που δεν αναγράφουν τιμές για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 12 μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως των ποσών του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του εκτιμώμενου προϋπολογισμού στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και έξι (6) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

ΚΑΕ: 6103940624
CPV: 79971000-1
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Έγκρισης: 4796/15-11-2022, ΑΔΑΜ 22REQ011743481, ΑΔΑ 9Ε33ΟΡ9Υ-81Μ (για το έτος 2023)
NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303
NUTS περιοχής εκτέλεσης της σύμβασης: EL 522

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19η/1/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 24/1/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993-6 με τον κο Παπαϊωάννου Γιώργο (εσωτ. 230), fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.