18.11.2021 | Προμήθειες

Aνοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΚΕΘΕΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών υποσυστημάτων του Πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ΚΕΘΕΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 166.160,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ2 4 %, και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων. η οποία αναλύεται ως εξής:

·   83.080,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το (1) ένα έτος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, (ήτοι χωρίς ΦΠΑ 67.000,00€)

·   83.080,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  (ήτοι χωρίς ΦΠΑ 67.000,00€).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Προσφορά που θα υποβάλλεται για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΚΑΕ: 6103010000        CPV:   72267100-0
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 4653/11-11-2021 με Α.Δ.Α: ΨΓ25ΟΡ9Υ-ΜΘΡ Και ΑΔΑΜ 21REQ009519478
NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.340,00 ευρώ, η οποία ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  3/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09.12.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κ. Ιωακείμ   (εσωτ. 202),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: