21.01.2022 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια συριγγών, αμπουλών, δοχείων, αντισηπτικών μαντηλιών, προφυλακτικών και άλλων αναλώσιμων


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια συριγγών, αμπουλών, δοχείων, αντισηπτικών μαντηλιών, προφυλακτικών και άλλων αναλώσιμων για δράσεις του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για δύο (2) έτη.

Εκτιμώμενη συμβατική αξία 136.240,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (162.937,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανά ομάδα για δύο (2) έτη αναλύεται ως ακολούθως:

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες) όσο και για κάθε μια από τις ομάδες ξεχωριστά. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα και όχι μέρος αυτής.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 12 μήνες που προσμετρούνται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως των ποσών του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

ΚΑΕ: 6491081000

CPV: 33673000-8, 33141622-6, 33141310-6, 33741300-9, 18937100-7 & 33712000-4

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ: ΩΥΒ4ΟΡ9Υ-9ΙΒ , ΑΔΑΜ: 22REQ009923998

Απόφαση Ανάληψης πολυετούς έγκρισης: ΑΔΑ: 6ΑΠΦΟΡ9Υ-Δ0Κ, ΑΔΑΜ: 22REQ009923438

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS περιοχής εκτέλεσης της σύμβασης: EL 303

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ ανά ομάδα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/2/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 17/2/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε (ώρες 9:00 έως 15:00) με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στα τηλέφωνα 210 9241993-6, κος Παπαϊωάννου Γιώργος (εσωτ. 230) ή με το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στο τηλέφωνο 2105200800 (εσωτ. 17215), κα Καραπάνου Μαρία.