16.03.2022 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων  για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας για τις Μονάδες / Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για διάστημα δύο (2) ετών.

Εκτιμώμενη συμβατική αξία 100.902,30 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (125.118,85€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Ο διετής ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανά ομάδα αναλύεται ως ακολούθως :

 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ τμχ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1. ΟΜΑΔΑ A’: ΑΤΤΙΚΗ – ΒΟΙΩΤΙΑ 22.595 43.097,10 53.440,40
2. ΟΜΑΔΑ Β’: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΟΖΑΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 14.794 29.064,00 36.039,36
3. ΟΜΑΔΑ Γ’: ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ) 2.381 4.313,90 5.349,24
4. ΟΜΑΔΑ Δ’: ΗΠΕΙΡΟΣ & ΙΟΝΙΟ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΤΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ -ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ) 2.549 4.798,60 5.950,26
5. ΟΜΑΔΑ Ε’: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΠΑΤΡΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 4.851 9.165,00 11.364,60
6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΡΟΔΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ) 5.297 10.463,70 12.974.99
ΣΥΝΟΛΑ 52.467 100.902.30 125.118,85

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες)  όσο και για κάθε μια από τις ομάδες ξεχωριστά. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα και όχι μέρος αυτής.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 12 μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της  ή έως εξαντλήσεως των ποσών του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

ΚΑΕ: 64.08.010000  & 64.08.010024   , CPV: 39830000-9

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : 1291/02-03-2022  για το έτος 2022 με ΑΔΑΜ 22REQ010155281, ΑΔΑ ΨΡΜ1ΟΡ9Υ-ΥΟΦ

Απόφαση Ανάληψης πολυετούς έγκρισης : 1292/02-03-2022  για τα έτη 2023, 2024 με ΑΔΑΜ 22REQ010155377, ΑΔΑ ΨΠ6ΓΟΡ9Υ-ΡΘΜ.

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS περιοχών εκτέλεσης της σύμβασης: NUTS: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο  2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α ανά ομάδα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/04/22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 08/04/22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 4% επι της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κ. Ιωακείμ  (εσωτ. 202),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: