18.07.2023 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει  Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΣΕ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού  επί του συνόλου της προμήθειας, ανά τμήμα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 155.022,58 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (192.228,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Οι  ενδεικτικές ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα και αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΛΙΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24%

1. ΤΜΗΜΑ 1 – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.000 30.120,97  37.350,00
2. ΤΜΗΜΑ 2 -ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 104.400

 

104.820,97 129.978,00
3. ΤΜΗΜΑ 3- ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 20.000 20.080,64 24.900,00
ΣΥΝΟΛΑ 154.400 155.022,58 192.228,00

 

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι:

  • Για τα Τμήματα 1-ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & 2-ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , από την υπογραφή της και έως 31/10/2024 ή έως την εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού όποιο από τα δυο επέλθει πρώτο.
  • Για το Τμήμα 3-ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ από τον Δεκέμβριο  2023 έως 31/10/2024 ή έως την εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους  Κ.Α.Ε: 6408000000  με  σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών  2023-2024  του Φορέα και συγκεκριμένα:

Tον προϋπολογισμό του έτους 2023 κατά το ποσό των 46.774,19  ευρώ άνευ Φ.Π.Α (58.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Tον προϋπολογισμό του έτους 2024 κατά το ποσό των 108.248,39 ευρώ άνευ Φ.Π.Α (134.228,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 3391/03-07-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013037895, ΑΔΑ ΨNΦ6OΡ9Y-16Ρ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 1/3391  καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 3393/03-07-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013037967, ΑΔΑ 9ΔAZOΡ9Y-5BN) για την ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024.

Το υπό προμήθεια είδος κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) 09135100-5. NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Περιοχής εκτέλεσης της Σύμβασης: EL 30, EL612, EL 522.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής  και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α, ανά τμήμα.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02.08.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 07.08.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ  στα τηλέφωνα 210 9241993- 6,  κα. Ιωακείμ (εσωτ. 202) fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.