29.06.2022 | Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΣΕ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ & Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι  ενδεικτικές ποσότητες και ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα και αναλύεται ως ακολούθως :

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΛΙΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24%

1. ΤΜΗΜΑ 1- ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 92.000

 

119.006,45 147.568,00
2. ΤΜΗΜΑ 2- ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 27.000 34.925,80 43.308,00
3. ΤΜΗΜΑ 3 – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.500 22.637,10 28.070,00
ΣΥΝΟΛΑ 136.500 176.569,35 218.946,00

 

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλα τα  παραπάνω τμήματα  όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί Προγράμματα / Μονάδες («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένα τμήματα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά τμήμα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Προσφορά που θα υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται :

  • για τα τμήματα 1-ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & 2 –ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  Για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της και έως 30/04/2023 ή έως την εξάντληση του ποσού όποιο από τα δυο επέλθει πρώτο
  • Για το Τμήμα 3- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από τον Ιανουάριο 2023 έως 30/04/2023 ή έως την εξάντληση του ποσού όποιο από τα δυο επέλθει πρώτο.

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι ποσότητες  του πετρελαίου θέρμανσης είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, διότι καθίσταται αδύνατος ο εκ των προτέρων επακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης που θα απαιτηθούν εντός του έτους.

Οι συμβατικές ποσότητες μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε ημερήσια τιμή ανά λίτρο χωρίς να ξεπερασθεί  η συνολική συμβατική δαπάνη. το ΚΕΘΕΑ  δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή/και κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης αυτής.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, που ως τέτοια θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού ανά τμήμα.

Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 176.569,35.ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (218.946,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 2807/23.06.2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010811784, ΑΔΑ 6ΟΧΩΟΡ9Υ-ΚΥΞ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 2807  καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 2808/23.06.2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010811818, ΑΔΑ 6ΧΚΞΟΡ9Υ-Χ7Ε) για την ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 .

ΚΑΕ: 6408000000     CPV:   09135100-5

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Περιοχής εκτέλεσης της Σύμβασης: EL 30, EL612, EL 522.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο  2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α ανά ομάδα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  14/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 20/07/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993 – 6 με την κα. Παπακωνσταντίνου Ξανθή  (εσωτ. 226),  fax : 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.